Statuten EBV

Informatie EBV

Statuten Eindhovense Bowling Vereniging

STATUTENWIJZIGING

Heden, zestien november negentienhonderd negenennegentig, verscheen voor mij,- mr. Petrus Martinus Norbertus Maria van Dongen, notaris te Eindhoven:

de heer Matheus Antonius Maria Verstegen, geboren te Eindhoven op dertig april – negentienhonderd zesenvijftig, paspoort nummer N24621581 , wonende te 5683 NT – Best, Stoelenmatter 90 en gehuwd, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te 5616 SK Eindhoven gevestigde en aldaar aan de Populierenweg 4 kantoorhoudende vereniging: Eindhovense Bowling Vereniging – EBB ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder dossiernummer 40235468, hierna te noemen “de – vereniging”.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

 • dat in de op drie maart negentienhonderd negenennegentig gehouden algemene – ledenvergadering van de vereniging op rechtsgeldige wijze is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen;
 • dat zulks blijkt uit de notulen van die vergadering, van welke notulen een kopie aan deze akte zal worden gehecht;
 • dat hij, comparant, in deze vergadering is gemachtigd om de daartoe benodigde notariële akte te ondertekenen hetgeen uit de notulen blijkt;
 • dat voor deze statutenwijziging goedkeuring is vereist door de Nederlandse Bowling Federatie, welke schriftelijk is verleend op vier november negentienhonderd negenennegentig, van dit schrijven wordt een kopie aan deze akte gehecht;
 • dat hij, comparant, ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de vereniging vaststelt als volgt:

 STATUTEN

HOOFDSTUK I. naam. zetel. doel

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Eindhovense Bowling Vereniging.

Zetel

Artikel 2

Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

Doel

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel:

 1. a.het bevorderen van de bowlingsport;
 2. b.het onder zich bundelen van beoefenaren van de bowlingsport;
 3. c.het behartigen van de belangen van haar leden inzake de bowlingsport.

Artikel 4

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. a.het aankweken van een sportieve geest onder haar leden;
 2. b.b. het onderhouden van uniforme sport- en wedstrijdregels;
 3. c.het organiseren van wedstrijden, competities en andere sportieve evenementen; –
 4. d.het aanwenden van a1le andere middelen die het doel van de vereniging kunnen – dienen.

Ter verwezenlijking van de doelstelling heeft de vereniging om aansluiting verzocht – bij de Nederlandse Bowling Federatie (N.B.F .). De vereniging verwezenlijkt haar – doel binnen de haar door de N.B.F. aangewezen afdeling.

HOOFDSTUK II. de leden

Lidmaatschap

Artikel 5

 1. 1.De vereniging kent leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers.
 2. 2.Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die zich hiertoe bij – het bestuur hebben aangemeld en die onder goedkeuring van het bestuur van de – N.B.F. als zodanig zijn aanvaard.
 3. 3.Ereleden kunnen zijn zij, die zich jegens de vereniging of voor de bowlingsport- in zijn algemeenheid, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden als zodanig benoemd door de ALV op voordracht van het bestuur .,
 4. 4.Leden van verdienste kunnen zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij kunnen te a1len tijde direct door het bestuur – als zodanig worden benoemd.
 5. 5.Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum-bijdrage.
 6. 6.Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 7. 7.Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden tenzij -, in de statuten anders is bepaald, doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

Verplichtingen

Artikel 6

 1. 1.Alle leden van de vereniging zijn verplicht ook het lidmaatschap van de N.B.F. te aanvaarden.
 2. 2.De leden van de vereniging zijn voorts verplicht:
 3. 3.Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na een voorafgaande besluitvorming van de algemene ledenvergadering.
 4. 4.De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen – naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 5. 5.Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van a1le leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen.
 1. de belangen van de N.B.F ., van de vereniging en van de bowlingsport in het – algemeen niet te schaden;
 2. de statuten en reglementen van de vereniging na te leven alsmede de besluiten van zowel de algemene ledenvergadering als van het bestuur;
 3. de reglementen en besluiten van de N.B.F .na te leven;
 4. de overige verplichtingen, die de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

Toelating

Artikel 7

 1. 1.Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
 2. 2.Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. 3.Ereleden worden, op voorstel van het bestuur, bij besluit van de algemene vergadering benoemd.
 4. 4.Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 8

 1. 1.Het lidmaatschap eindigt:
  1. a.door de dood van het lid;
  2. b.door opzegging door het lid;
  3. c.door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid – heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet – nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan – worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. d.door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of – de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. 2.Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur .
 3. 3.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van – een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. –
 4. 4.Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap – eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was – opgezegd.
 5. 5.Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
  1. a.binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn ~ beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid – is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te – sluiten;
  2. b.binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een – andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 6. 6.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. 7.Vaneen besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond – dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap – te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de – betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. – Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. 8.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van ereleden, leden van verdienste en begunstigers

Artikel 9

 1. 1.De rechten en verplichtingen van een erelid, van een lid van verdienste en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat voor wat betreft de begunstigers de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. 2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 10

 1. 1.De leden, leden van verdienste en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden – vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. 2.Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

HOOFDSTUK III. organen van de vereniging

Organen van de vereniging

Artikel 11

Organen van de vereniging zijn de algemene ledenvergadering (AL V) en het b alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de ALV belast met een nader omschreven taak en aan wie door de ALV beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Besluiten van organen van de vereniging

Artikel 12

1. a. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent c uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

2. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of – mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende – handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging

c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, I aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

3. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de – mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het totstandkomen van het besluit regelen;

b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 6 – lid 4;

c. wegens strijd met een reglement.

b. Tot de onder 3a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 2 onder b wordt gedoeld.

4. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na – het einde van de dag, waarop hetzij het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of – daarvan is verwittigd.

5. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaald in lid 3.a. kan door een – daartoe strekkend besluit worden bevestigd.

Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.- Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw – genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

HOOFDSTUK IV. de algemene ledenvergadering (ALV)

Algemene ledenvergadering

Artikel 13

 1. 1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, – die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. 2.Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering -gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. b.de benoeming van de in artikel 18 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar
  2. d.voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering
 3. 3.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. 4.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een temlijn van – niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf – tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.
 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 18 met – het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 1. voorziening in eventuele vacatures;

Toegang en stemrecht

Artikel 14

 1. 1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle – leden van verdienste, alle begunstigers en alle ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 2. 2.Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. 3.Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. 4.Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 15

 1. 1.De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 13 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te – wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. 2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander – door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de – voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 16

 1. 1.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van – de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. 2.Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. 3.Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.- Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden – herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming)- wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één – persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen – bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1. 4.Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 2. 5.Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming – verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.- Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 3. 6.Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering – bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. 7.Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd – zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,- omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding -ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 17

 1. 1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, leden van verdienste, begunstigers en ereleden volgens het ledenregister bedoeld in artikel – 6, of wordt ter kennis gebracht via het officiële mededelingenbord van de vereniging. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
 2. 2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd – het bepaalde in artikel 25.

Jaarverslag -rekening en verantwoording

Artikel 18

 1. 1.Het verenigingsjaar loopt gelijk met het boekjaar en wel van één september tot – en met één en dertig augustus.
 2. 2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige – aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen – kunnen worden gekend.
 3. 3.Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop – van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging – en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten – met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan – wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 4. 4.De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten – minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur .De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. 5.Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door – haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. 6.De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. 7.Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren

HOOFDSTUK V. het bestuur

Bestuur

Artikel 19

 1. 1.Het bestuur bestaat uit ten minste vijf doch ten hoogste negen meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
 2. 2.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een – voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. 3.Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met – ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. 4.Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend – karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. 5.Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die – voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap -periodiek lidmaatschap -schorsing

Artikel 20

 1. 1.Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,- eindigt door het verloop van die termijn.
 2. 2.Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. 3.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. a.door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. b.door bedanken.

Bestuursfuncties -besluitvorming van het bestuur

Artikel 21

 1. 1.Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. 2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 3. 3.Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Bestuurstaak -vertegenwoordiging

Artikel 22

 1. 1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. 2.Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de – orde komt.
 3. 3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden – benoemd.
 4. 4.Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te – besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een – derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.

 1. 5.Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden te weten de voorzitter tezamen met de

penningmeester of tezamen met de secretaris, dan wel bij afwezigheid van één der genoemden door hun plaatsvervanger(s).

HOOFDSTUK VI. de vereniging: & N.B.F.

Nederlandse Bowling Federatie (N.B.F .) Artikel 23

 1. 1.De vereniging onderwerpt zich aan de statuten, reglementen en besluiten van de – N.B.F.
 2. 2.Het bestuur en de AL V zien er bij hun handelen en bij het nemen van hun besluiten op toe, dat deze niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de N.B.F. voor zover het daarin bepaalde op de vereniging van – toepassing is.
 3. 3.Binnen de vereniging gelden sport- en wedstrijdregels die door de N.B.F. zijn – vastgesteld of geaccepteerd. De AL V is bevoegd om, onder goedkeuring van de– N.B.F. aanvullende regels te geven.
 4. 4.Onder de N.B.F. dient in deze te worden verstaan:
  1. a.de algemene vergadering van de N.B.F.;
  2. b.b. het bestuur van de N.B.F.

Afdeling

Artikel 24

1. De vereniging en haar leden zijn middels afgevaardigden door de afdeling, waaronder zij ressorteren, vertegenwoordigd in de algemene vergadering van N.B.F.

2. De vertegenwoordiging van de vereniging en haar leden in de afdeling,- waaronder zij ressorteren, is nader geregeld in het afdelingsreglement van de N.B.F.

HOOFDSTUK VII, statutenwijziging -juridische fusie – ontbinding

Statutenwijziging -juridische fusie

Artikel 25

 1. 1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan – door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de – mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. 2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een – voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter – inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. – Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. 3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de – leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een – tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een – meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. 4.Een statutenwijziging treedt niet in werking zolang hiertoe geen goedkeuring van de NBF is verkregen en hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het – doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 5. 5.Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie.

Ontbinding

Artikel 26

 1. 1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de N .B.F .Het bepaalde in – de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. 2.Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door – het bestuur
 3. 3.Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit- tot ontbinding lid waren. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit – tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. 4.De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen – hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
 5. 5.De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zevenjaren na afloop van de vereffening.

Huishoudelijk reglement

Artikel 27

 1. 1.De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. 2.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die – geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

De comparant is mij, notaris, bekend.

W AAR V AN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum, in het hoofd – dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte:- aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van deze – akte van de inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing – van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing – door de comparant en mij, notaris, ondertekend